Różnice między rozwodem a separacją: Co musisz wiedzieć?

Co wybrać: separację, czy rozwód? – to często pojawiające się wśród naszych pytanie wśród osób, które chcą zakończyć związek małżeński. Decyzja o zakończeniu związku nie jest łatwa – w grę wchodzi wspólny majątek, dobro dzieci i inne kluczowe życiowe kwestie, dlatego zrozumienie wszystkich możliwości działania jest niezwykle ważne. Chcąc ułatwić Państwu lepsze odnalezienie się w nowej rzeczywistości przedstawiamy najważniejsze różnice między separacją a rozwodem oraz zalety i wady każdego z tych rozwiązań.

Status małżeństwa:

Rozwód (art. 56 § 1 KRO) – powoduje całkowite rozwiązanie małżeństwa przez orzeczenie sądu. Po rozwodzie obie strony mogą zawrzeć nowe małżeństwo. Jest rozwiązaniem ostatecznym, które definitywnie kończy związek.

Separacja (art. 61 § 1 KRO) – oznacza, że małżeństwo nie zostaje rozwiązane, a jedynie stwierdza, że małżonkowie żyją w rozłączeniu. Nie jest rozwiązaniem ostatecznym, może być ,,wstępem” do rozwodu lub stanowić ,,przerwę” dla osób, które nie chcą jeszcze definitywnie się rozchodzić i widzą nadzieję na odbudowę swojego związku. Istotą separacji jest możliwość stosunkowo łatwego powrotu do małżeństwa i likwidacja jej skutków.

Co istotne separacja, w przeciwieństwie do rozwodu jest rozwiązaniem dopuszczalnym na gruncie Kodeksu Prawa Kanonicznego, dlatego może stanowić wartą rozważenia alternatywę dla katolików.

Możliwość zawarcia nowego związku:

Rozwód umożliwia zawarcie nowego małżeństwa.

Separacja nie pozwala na zawarcie nowego małżeństwa, gdyż małżeństwo nadal istnieje.

Postępowanie sądowe:

Rozwód wymaga udowodnienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Postępowanie rozwodowe jest zdecydowanie bardziej złożone. Jeśli małżonkowie nie zgadzają się na rozwód bez orzekania o winie, Sąd będzie badał winę w rozkładzie pożycia i zdecyduje czy obciąża ona obie strony, czy tylko jednego z małżonków. Proces ten często wydłuża postępowanie i może powodować dodatkowe koszty.

Separacja wymaga jedynie aby rozkład pożycia między małżonkami był zupełny ( nie musi być trwały). Sąd nie bada winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, dzięki czemu postępowanie przebiega znacznie sprawniej. Jeśli małżonkowie nie mają małoletnich dzieci Sąd może orzec separację na zgodny wniosek stron. Dodatkowo jeśli w okresie separacji małżonkowie podejmą decyzję o powrocie do małżeństwa na ich zgodny wniosek Sąd zniesie separację, przez co jej skutki ustaną.

Natomiast ani rozwód ani separacja nie mogą być orzeczona, gdy sprzeciwia się temu dobro małoletnich dzieci lub jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

Konsekwencje orzeczenia rozwodu i separacji:

 • Alimenty na rzecz małżonka: zarówno rozwód jak i separacja pozwala po spełnieniu przesłanek ustawowych na ubieganie się o alimenty od drugiego małżonka. Szerzej ten temat rozwinęliśmy tutaj: Rozwód i alimenty na drugiego małżonka. Zapraszamy do lektury.
 • Dziedziczenie: Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód ( a także pod pewnymi warunkami samo złożenie pozwu o rozwód) wyłącza byłego małżonka z kręgu spadkobierców ustawowych, przez co w razie śmierci jednego z nich, drugie po nim nie dziedziczy.

Natomiast separacja nie pociąga za sobą takich konsekwencji – małżonkowie nadal mogą po sobie dziedziczyć. Nie blokuje to jednak możliwości sporządzenia testamentu i innego rozrządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci.

Wybór między rozwodem a separacją jest osobistą i skomplikowaną sprawą, która powinna być dokładnie przemyślana i omówiona z doświadczonym adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym. Jeśli zastanawiają się Państwo, którą ścieżkę powinni Państwo wybrać zapraszamy do kontaktu – dokładnie rozważymy sytuację i przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności oraz Państwa oczekiwań zaproponujemy rozwiązania, które będą najlepiej odpowiadać Państwa potrzebom.

Alimenty – co gdy rodzic mieszka za granicą?

W kontekście globalizacji i zwiększającej się mobilności ludzi, coraz częściej dochodzi do sytuacji, gdy sprawy rodzinne i alimentacyjne nabywają charakteru międzynarodowego. Komplikacje związane z przebywaniem dziecka lub rodzica w innym kraju dotyczą nie tylko samego procesu ustalania alimentów, ale także ich egzekucji. Postaramy się przybliżyć Państwu najważniejsze zagadnienia związane z alimentami w sprawach z elementem międzynarodowym.

Przebywanie za granicą a obowiązek alimentacyjny

Zarówno wyjazd rodzica jak i dziecka za granicę nie powoduje wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Bez względu na miejsce zamieszkania, rodzic nadal ma obowiązek przyczyniania się do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb dziecka. To jak skutecznie dochodzić alimentów na dziecko opisaliśmy w innych artykułach m.in.: Przykładowe koszty utrzymania dziecka. Zapraszamy do lektury!

Do jakiego sądu złożyć pozew o alimenty?

W sytuacji, gdy rodzic wyjechał za granice a dziecko pozostało w Polsce, właściwym dla dochodzenia alimentów będzie sąd rejonowy ustalany według miejsca zamieszkania dziecka według zasad ogólnych. Pozew zostanie dostarczony rodzicowi przebywającemu za granicą, według adresu jego zamieszkania. Natomiast w przypadku, gdy to dziecko wyjechało za granicę i tam na stałe zamieszkało, możliwe będzie dochodzenie alimentów przed organami kraju, w którym dziecko mieszka, ale także przed polskim sądem, właściwym dla miejsca zamieszkania ojca dziecka.

Egzekwowanie alimentów za granicą

Kiedy dysponujemy już orzeczeniem zasądzającym alimenty w oznaczonej wysokości konieczne będzie ich wyegzekwowanie. Sposób postępowania w takiej sytuacji zależy przede wszystkim od tego, gdzie mieszka rodzic zobowiązany do ich płacenia:

 • Kraje UE: W sytuacji gdy rodzic zobowiązany do płacenia alimentów mieszka w jednym z krajów UE, sposób egzekucji alimentów określa Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U.UE L z dnia 10 stycznia 2009 r.), zgodnie z którym orzeczenia alimentacyjne wydane po dniu 18 czerwca 2011 roku są automatycznie uznawane za wykonalne w innych państwach członkowskich. W przypadku wcześniejszych orzeczeń konieczne będzie przejście przez procedurę uznania wyroku.
 • USA, Turcja, Ukraina, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Norwegia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej: w takim wypadku zastosowanie znajdzie Konwencja o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny, sporządzona dnia 23 listopada 2007 r.. By wyegzekwować alimenty należy złożyć wniosek o uznanie wyroku do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka sądu okręgowego.
 • Inne kraje: Sytuacja komplikuje się w przypadku, gdy rodzic przebywa w kraju nienależącym do UE ani nie będącym stroną Konwencji. Wówczas proces egzekwowania alimentów będzie odbywał się z uwzględnieniem regulacji zawartych w umowach międzynarodowych łączących Polskę z poszczególnymi krajami.

Sprawy alimentacyjne z elementem międzynarodowym wymagają szczególnej wiedzy i doświadczenia ze względu na złożoność prawnych regulacji międzynarodowych. Nasza kancelaria posiada niezbędne kompetencje, aby wspierać naszych klientów w tych skomplikowanych sprawach, zapewniając profesjonalne doradztwo i reprezentację prawną. Jeśli stoją Państwo przed koniecznością dochodzenia alimentów od osoby mieszkańcy za granicą – zapraszamy do kontaktu!

Przyznanie opieki nad dzieckiem – na jakiej podstawie?

Rozwód jest jednym z najtrudniejszych wydarzeń w życiu rodziny, zwłaszcza gdy małżonkowie mają dzieci. W procesie tym ważną kwestią jest ustalenie opieki nad nimi, co stanowi źródło dodatkowego stresu i niepewności. Nasza kancelaria rozumie, jak kluczowe dla Państwa jest zapewnienie odpowiedniej opieki dla dziecka oraz to aby proces ten przebiegał sprawiedliwie, dla dobra najmłodszych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat tego jak uzyskać opiekę nad dziećmi.

Który sąd w sprawach opieki nad dzieckiem?

Sprawy dotyczące opieki nad dzieckiem rozpatrywane są przez sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. To tam składa się wniosek o zmianę opieki nad dzieckiem.

Jednak w wypadku, gdy rozwód nadal się trwa, opieka nad dziećmi może być ustalona w ramach tego postępowania i wówczas całą sprawą zajmuje się sąd rozwodowy, tj. sąd okręgowy.

Opieka nad dzieckiem a władza rodzicielska

Pojęcie opieka nad dzieckiem nie jest równoznaczne z pojęciem władzy rodzicielskiej. Władza rodzicielska może nadal przysługiwać obojgu rodzicom, nawet jeśli dziecko mieszka z jednym z nich, gdyż odnosi się do wpływu rodziców na decyzje dotyczące ważnych aspektów życia dziecka takich jak edukacja i kwestie zdrowotne.

Żądanie zmiany opieki nad dzieckiem lub jej ustalenia nie jest równoznaczne z domaganiem się ograniczenia lub odebrania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców.

Jak dostać opiekę nad dzieckiem?

Sąd najczęściej przyznaje opiekę nad dzieckiem jednemu z rodziców, wówczas drugi z nich ma prawo do ustalonych kontaktów oraz w większości przypadków zostaje zobowiązany do płacenia alimentów. Możliwa jest również opieka naprzemienna (więcej na ten temat napisaliśmy w innych artykułach zapraszamy do lektury).

Podstawową okolicznością jaką Sąd będzie badał decydując o opiece nad dzieckiem jest dobro dziecka

Chcąc zwiększyć swoje szanse w uzyskaniu opieki nad dzieckiem konieczne będzie wykazanie stabilnej sytuacji życiowej, zdolności do zapewnienia dziecku bytu i zajęcia się nim we właściwy sposób. Oceniane będą kompetencje wychowawcze każdego z rodziców oraz to, który z nich daje lepszą gwarancję zaspokojenia potrzeb dziecka. Sąd starając się właściwie ocenić te okoliczności może skorzystać z pomocy biegłych, ośrodków pomocy społecznej lub kuratora.

Spór sądowy czy ugoda?

Kwestie opieki nad dziećmi, kontaktów i alimentów warto rozpatrywać łącznie. Jeśli rodzice są w stanie dojść do porozumienia, ustalony przez nich harmonogram sprawowania opieki nad dzieckiem będzie najlepiej odpowiadał potrzebom wszystkich stron. Chcąc przekonać byłego małżonka do zmian w zakresie opieki można skorzystać z pomocy mediatora i zmienić wysokość alimentów w zamian za ustępstwa w grafiku opieki nad dzieckiem. Ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez Sąd pozwoli skutecznie egzekwować alimenty i kontakty, a jednocześnie oszczędza czas i koszty związane z postępowaniem sądowym.

Nasza kancelaria posiada bogate doświadczenie w obszarze prawa rodzinnego. Podejmujemy się prowadzenia nawet bardzo złożonych spraw z pełnym zaangażowaniem i empatią, dążąc do rozwiązań, które najlepiej służą dobru dziecka i potrzebom naszych klientów. Zachęcamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia. Razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Państwa i Państwa dziecka.

Jak skutecznie wnioskować o podwyższenie alimentów?

Alimenty na dziecko najczęściej są ustalane w postępowaniu rozwodowym. W sytuacji, kiedy od rozwodu minęło już sporo czasu, kwota zasądzonych alimentów staje się nieproporcjonalna do wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Składa się na to wiele czynników – poza ogólnym wzrostem cen żywności i odzieży dochodzą również dodatkowe koszty związane z leczeniem i edukacją dziecka. Wówczas pojawia się pytanie w jaki sposób dochodzić zwiększenia kwoty alimentów na dziecko i jak najskuteczniej podejść do tematu.

W jaki sposób podwyższyć alimenty?

 • Ugoda – jeśli rodzice są w stanie się porozumieć, obniżenia alimentów można dokonać w drodze ugody zawartej przed mediatorem. Ugoda taka, po nadaniu jej klauzuli wykonalności przez Sąd będzie tytułem wykonawczym. Jest to znacznie tańsze i szybsze wyjście, dlatego warto rozważyć możliwość porozumienia w tym zakresie. Ugodą taką można objąć również modyfikacje co do kontaktów z dzieckiem.
 • Wyrok sądu – podwyższenie alimentów ( podobnie jak ich obniżenie) może być przedmiotem postępowania przed Sądem, który zbada, czy roszczenie takie jest zasadne. Konieczne będzie wówczas sporządzenie pozwu oraz spełnienie przesłanek wymaganych przez przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Co uzasadnia podwyższenie alimentów?

Podstawową przesłanką zmiany orzeczenia o wysokości alimentów jest zmiana okoliczności będących podstawą ich zasądzenia. Może być to przede wszystkim zmiana:

 • Usprawiedliwionych potrzeb dziecka – ogólny wzrost cen żywności i odzieży oraz nowe wydatki związane z utrzymaniem dziecka – jego leczeniem, edukacją i rozwojem, znacząco zwiększają koszty jego utrzymania. Rosnące usprawiedliwione potrzeby dziecka sprawiają, że dotychczasowa wysokość alimentów nie pozwala na ich pokrycie w takim stopniu, w jakim na to pozwalała w momencie orzekania przez sąd.
 • Możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica zobowiązanego płacenia alimentów– znalezienie nowej lepszej płatnej pracy, rosnące dochody przedsiębiorstwa rodzica zobowiązanego usprawiedliwiają twierdzenie, że powinien on przyczyniać się do utrzymania dziecka w większym stopniu. Przeciwdziała to sytuacji, w której rodzic zobowiązany do płacenia alimentów żyje na bardzo wysokim poziomie i stać go na dobra luksusowe, podczas gdy dziecko nie ma środków na uczęszczanie na zajęcia dodatkowe czy korepetycje.

Jak przygotować się do sprawy o podwyższenie alimentów?

W trakcie postępowania przez Sądem konieczne będzie udowodnienie, że okoliczności stojące u podstaw orzekania o wysokości alimentów uległy zmianie. Kluczowe jest dokładne przygotowanie materiałów, które przekonają Sąd o tym, że wzrosły koszty związane z utrzymaniem dziecka lub poprawie uległa sytuacja majątkowa rodzica zobowiązanego. Warto przygotować dokładną listę uzyskiwanych dochodów i ponoszonych na dziecko wydatków. Szerzej ten temat rozwinęliśmy tutaj: Przykładowe koszty utrzymania dziecka do alimentów.

Wskazanie jaka wysokość alimentów będzie sprawiedliwa i pozwoli na zapewnienie dziecku odpowiedniego poziomu życia bez nieproporcjonalnego obciążenia rodzica to złożony proces, wymagający nie tylko znajomości prawa, ale również praktyki i orzecznictwa sądów. Zwłaszcza, gdy od rozwodu minęło już sporo czasu i orzeczone alimenty nie odpowiadają obecnemu poziomowi cen i potrzebom dziecka warto udać się na poradę do adwokata, który wskaże jakie są możliwości działania i pomoże skutecznie wywalczyć jak najwyższą kwotę alimentów. Zapraszamy do kontaktu!

Opieka naprzemienna nad dziećmi

Rozstanie rodziców to jeden z najbardziej emocjonalnie trudnych momentów w życiu rodziny. Wiąże się z nim nie tylko konieczność zmiany codziennego rytmu funkcjonowania rodziny, ale przede wszystkim organizacja opieki nad wspólnymi dziećmi tak, aby służyła ich najlepszemu interesowi. W tym trudnym czasie, wiele osób zastanawia się nad możliwością sprawowania opieki naprzemiennej, która wydaje się wielu rodzicom korzystnym rozwiązaniem. Spieszymy z wyjaśnieniem jak działa opieka naprzemienna i kiedy warto o nią walczyć.

Kiedy możliwa opieka naprzemienna?

Opieka naprzemienna nie jest w Polsce w sposób wyraźny uregulowana. Najczęściej orzekana jest w przypadku gdy zgadzają się na to oboje rodzice, którzy wspólnie wypracowali taki kompromis. Nie jest jednak wykluczone orzeczenie opieki naprzemiennej na wniosek tylko jednego z nich. Warto pamiętać, że jedną z naczelnych zasad prawa rodzinnego jest dobro dziecka – opieka naprzemienna nie może więc być orzeczona, gdyby sprzeciwiało się temu dobro dziecka.

Przykładem takiej sytuacji może być zamieszkiwanie rodziców dziecka w wieku szkolnym w znacznej odległości od siebie co utrudniłoby dziecku edukację lub absorbująca praca jednego z nich, uniemożliwiająca mu sprawowanie opieki nad dzieckiem w tak znacznym wymiarze.

Alimenty a opieka naprzemienna

Orzeczenie przez Sąd pieczy naprzemiennej nie powoduje wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka. Z pozoru wydaje się, że skoro dziecko spędza z każdym z rodziców mniej więcej równą ilość czasu, obydwoje rodzice ponoszą porównywalne koszty jego utrzymania i nie ma potrzeby płacenia alimentów przez któregokolwiek z nich. Faktem jest, że w przypadku pieczy naprzemiennej Sąd może odstąpić od orzekania o alimentach – często takie na takie rozwiązanie decydują się zgodnie sami rodzice, jednak sytuacja finansowa i możliwości zarobkowe małżonków po rozwodzie mogą pozostawać w dysproporcji co przekłada się na ich możliwości zapewnienia dziecku bytu i  wymaga ustalenia alimentów, aby najlepiej zabezpieczyć interes dziecka.

Opieka naprzemienna a 800 plus

W sytuacji, kiedy dziecko znajduje się pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców ( a więc przebywa z każdym z nich w porównywalnych i powtarzających się okresach), każdemu z rodziców przysługuje połowa kwoty tego świadczenia na dany miesiąc.

Przykładowo:

Anna i Piotr mają córkę nad którą sprawują opiekę naprzemienną orzeczoną wyrokiem sądu. Ich córka pierwsze dwa tygodnie każdego miesiąca spędza u matki, a drugie dwa tygodnie u ojca. Zarówno Annie jak i Piotrowi co miesiąc świadczenie 800 plus zostanie wypłacone po 400 zł każdemu z nich.

Opieka naprzemienna to temat złożony, z racji braku wyraźnych uregulowań wymagający znajomości praktyki orzeczniczej, a także zdolności negocjacyjnych, Często rozwiązania dotyczące naprzemiennego zajmowania się dzieckiem są wynikiem kompromisu, na który decydują się rodzice, dlatego warto rozważyć udanie się do mediatora lub podjęcie negocjacji pozasądowych. Kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej, opieki nad dziećmi i alimentów warto rozważać łącznie ustalając swoje stanowisko i strategię działania. Jeśli zastanawiają się Państwo jakie rozwiązanie w sprawie sprawowania opieki nad dziećmi będzie najkorzystniejsze w Państwa sytuacji – zapraszamy do kontaktu!

Podział majątku wspólnego – jakie są zasady, jak jest ustalany?

Rozstanie osób, które przez lata razem mieszkały , a przede wszystkim zgromadziły wspólny majątek, zawsze jest dużym wyzwaniem. Kwestie te bywają bardzo skomplikowane zwłaszcza, gdy w grę wchodzą emocje związane z żalem do partnera i strach przed utratą dorobku życia. Rozumiejąc to, nasza kancelaria pragnie stanąć u boku naszych Klientów, oferując wsparcie prawne oraz pomoc w zrozumieniu procesu podziału majątku wspólnego. Poniżej przedstawiamy kluczowe zasady i mechanizmy, jakie rządzą tym postępowaniem.

Zasady podziału majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego małżonków regulują przede wszystkim przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym co do zasady małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jeśli więc małżonkowie nie zawierali żadnych umów majątkowych małżeńskich, to niezależnie od różnic w uzyskiwanych dochodach Sąd podzieli ich wspólnie zgromadzony majątek po połowie.

Majątek wspólny a majątek osobisty

Warto jednak mieć na uwadze, że podziałowi podlega majątek wspólny małżonków – a więc co do zasady przedmioty i prawa nabyte już po ślubie, a także wynagrodzenia za prace uzyskiwane przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa.

Mieszkanie będące własnością jednego z małżonków( tj. zakupione przed ślubem, lub dom postawiony na działce należącej tylko do jednego z nich), uzyskany małżonka spadek czy darowizna, w braku innych ustaleń są majątkiem osobistym tej osoby i nie wchodzą w skład majątku wspólnego.

W takiej sytuacji można ewentualnie żądać rozliczenia nakładów, które zostały poniesione z majątku wspólnego, bądź osobistego jednego z małżonków na majątek osobisty drugiego. Przykładem takiej sytuacji i jest chociażby wspólne remontowanie domu, który stoi na działce będącej wyłączną własnością męża/ żony.

Przykład: Maria i Tomasz byli małżeństwem i wspólnie wybudowali dom na działce, którą

Tomasz odziedziczył po rodzicach. Dom wchodzi wówczas w skład majątku osobistego Tomasza i Maria może ewentualnie dochodzić rozliczenia nakładów, które zostały poniesione w związku z jego budową.

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

Zgodnie z art. 43 § 2 K.r.i.o. podział majątku może uwzględniać wkład każdego z małżonków w powstanie wspólnego majątku, co może skutkować ustaleniem nierównych udziałów w nim. Co istotne, ustalenia nierównych udziałów nie uzasadnia jedynie fakt, że jeden z małżonków zarabiał więcej od drugiego ani to, że tylko jeden z małżonków pracował zarobkowo– wręcz przeciwnie w § 3 tego przepisu wyraźnie wskazane jest, że nakład w postaci pracy przy wychowaniu dzieci i dbanie o gospodarstwo domowe jest przyczynianiem się do powstania majątku wspólnego.

Jako przykłady sytuacji uzasadniających ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym można przytoczyć np. trwonienie majątku wspólnego lub niepodejmowanie pracy zarobkowej bez uzasadnionego powodu.

Kwestie dowodowe

Podczas podziału majątku kluczowe może okazać się przedstawienie odpowiednich dowodów wskazujących na to co wchodzi w skład majątku wspólnego, a w przypadku żądania ustalenia nierównych udziałów, także uzasadniających przyjęcie, że to jeden z małżonków w przeważającym stopniu przyczyniał się do zgromadzenia majątku wspólnego . Dokładne wskazanie co wchodzi w skład majątku wspólnego, może się okazać skomplikowane zwłaszcza gdy chodzi o środki pieniężne, przedmioty zakupione w części za środki zgromadzone przed ślubem lub pochodzące ze sprzedaży przedmiotów będących wyłączną własnością jednego z małżonków. Dowody te mogą obejmować dokumenty finansowe, umowy, a także zeznania świadków.

Możliwość podziału majątku wspólnego u notariusza

W sytuacji, gdy strony osiągną porozumienie co do podziału majątku, mogą dokonać tego w formie aktu notarialnego. Jest to rozwiązanie szybsze i mniej kosztowne niż postępowanie sądowe.

Rozdzielenie wspólnie zgromadzonego majątku jest procesem wymagającym nie tylko znajomości przepisów prawa, ale także zdolności do negocjacji i kompromisu. W naszej kancelarii pragniemy zapewnić Państwu zarówno wsparcie tak merytoryczne, jak i emocjonalne w tym niełatwym czasie. Jeśli stoją Państwo przed koniecznością podziału majątku wspólnego, zapraszamy! – odpowiemy na Państwa pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Jak przygotować skuteczny pozew rozwodowy: Przewodnik krok po kroku

Podjęcie decyzji o rozwodzie nigdy nie jest łatwe. To moment, który zaznacza koniec ważnego rozdziału w życiu i początek nowego. Pierwszym krokiem na drodze do formalnego rozwiązania małżeństwa, jest zapoczątkowanie postępowania sądowego poprzez złożenie pozwu o rozwód. To kluczowe pismo, w którym każdy szczegół ma znaczenie, aby proces ten przebiegł szybko i skutecznie. W tym artykule krok po kroku pokażemy na co zwrócić uwagę, aby prawidłowo przygotować pozew rozwodowy.

Wskazanie właściwego sądu

Pierwszym krokiem jest wybór sądu, który jest właściwy do rozpatrzenia sprawy rozwodowej. W polskim systemie prawnym pozew należy skierować do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich właściwego miejscowo Sądu Okręgowego. W sprawie rozwodowej sądem właściwym miejscowo będzie sąd miejsca ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich ma w tym okręgu nadal zamieszkuje/ stale przebywa. Jeśli natomiast żaden z małżonków nie mieszka już w tym okręgu, właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania pozwanego( art.41 k.p.c). Jeśli jednak złożyli Państwo pozew do Sądu, który nie jest właściwy miejscowo, nie przekreśla to szansy na kontynuację postępowania – Sąd przekaże sprawę sądowi właściwemu.

Przykład 1: Jan i Anna są małżeństwem, mieszkali w Krakowie jednak ich związek się rozpadł i Jan wyprowadził się do Warszawy. Anna natomiast nadal mieszka w Krakowie i chce złożyć pozew o rozwód. Właściwy będzie Sąd Okręgowy w Krakowie.

Przykład 2: Jan i Anna są małżeństwem, mieszkali w Krakowie jednak ich związek się rozpadł i Jan wyprowadził się do Warszawy, a Anna do Wrocławia. Anna chce złożyć pozew o rozwód. Właściwy będzie Sąd Okręgowy w Warszawie.

Decyzja o orzekaniu o winie

Kluczową decyzją jaką należy podjąć przygotowując pozew o rozwód jest to czy będziemy się ubiegać o rozwód z orzekaniem o winie, czy też nie chcemy by Sąd badał winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego ( w tym ostatnim przypadku konieczna będzie zgoda obu stron). Żądanie należy wyraźnie sformułować, by nie budziło ono żadnych wątpliwości. Orzekanie o winie może mieć wpływ na kwestie alimentów oraz moralną ocenę sytuacji, jednak wydłuża i komplikuje proces rozwodowy. Warto zastanowić się nad konsekwencjami każdej z opcji.

Wykazanie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia

Zgodnie z art. 56 k.r.i.o. dla orzeczenia rozwodu konieczne jest spełnienie przesłanek trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Centralnym punktem pozwu rozwodowego jest wykazanie, że między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia w sferze fizycznej, emocjonalnej i gospodarczej. Warto wskazać od kiedy małżonkowie nie współżyją, jak układają się stosunki między nimi ( czy mieszkają razem, kiedy nastąpiła wyprowadzka, jakie problemy w małżeństwie doprowadziły do ustania więzi i uczucia).

Dodatkowe żądania:

Jeśli chcemy, aby Sąd w postępowaniu rozwodowym zajął się dodatkowo innymi kwestiami związanymi z zakończeniem związku: np. alimentami, władzą rodzicielską, orzeczeniem o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, eksmisją, czy kontaktami z dziećmi, należy w sposób wyraźny sformułować te żądania oraz uzasadnić swoje stanowisko wraz z powołaniem dowodów wskazujących na jego słuszność. Warto jednak mieć na uwadze, że rozwody takie są zdecydowanie bardziej złożone, a przygotowanie pozwu wymaga znajomości przepisów i dużego doświadczenia, dlatego skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika może być nieocenione. Jeśli zastanawiasz się, jak poradzić sobie z rozwodem bez pomocy adwokata zapraszamy do lektury: https://adwokatkrakowrozwody.pl/rozwod-bez-adwokata/

Przygotowanie dokumentów

Do pozwu rozwodowego należy dołączyć szereg dokumentów, takich jak:

 • Odpisu skrócony aktu małżeństwa,
 • Odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci,
 • Dowody mające potwierdzić ewentualną winę drugiej strony, gdy ubiegamy się o rozwód z winy (np. korespondencja, świadectwa świadków).

Nasza kancelaria ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych zarówno tych bez orzekania o winie jak i tych złożonych, w których Sąd bada winę w rozkładzie pożycia, rozstrzyga o alimentach i kwestiach związanych z dziećmi. Wiemy, że w tych najistotniejszych życiowych sprawach przewodnictwo i rada doświadczonego, zaufanego pełnomocnika nie tylko pomaga przejść przez rozwód sprawnie i skutecznie, ale także ułatwia psychiczne poradzenie sobie z sytuacją oraz lepsze zrozumienie swoich praw i możliwości działania. Jeśli potrzebujesz pomocy w podjęciu pierwszego kroku w kierunku uzyskania rozwodu – zapraszamy do kontaktu.

Alimenty na dziecko po rozwodzie: Jak ustalić ich wysokość?

Rozwód to trudny czas dla każdej rodziny, zwłaszcza gdy w grę wchodzą małoletnie dzieci. Jednym z kluczowych aspektów, który wymaga uregulowania, są wówczas alimenty na dziecko. Zabezpieczają one finansowe potrzeby dziecka, gwarantując mu stabilizację oraz wsparcie w rozwoju i edukacji. Oto, co warto wiedzieć o ustalaniu wysokości alimentów na dziecko po rozwodzie.

Kryteria ustalania wysokości alimentów

 1. Usprawiedliwione potrzeby dziecka: Pierwszym i najważniejszym kryterium wyznaczania wysokości alimentów są potrzeby dziecka, które obejmują nie tylko podstawowe wydatki, jak żywność czy odzież, ale także koszty edukacji, leczenia, zajęć dodatkowych czy nawet wyjazdów i obozów.
 2. Możliwości finansowe rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów: Wysokość alimentów zależy również od możliwości finansowych rodzica zobowiązanego do ich płacenia. Alimenty nie powinny stanowić dla niego obciążenia uniemożliwiającego samodzielne utrzymanie się, ale też muszą zapewnić dziecku odpowiedni standard życia podobny do tego, na jakim żyją jego rodzice.

Ustalanie wysokości alimentów

 1. Porozumienie między rodzicami: Idealną sytuacją jest, gdy rodzice mogą dojść do porozumienia w sprawie wysokości alimentów na drodze mediacji lub bezpośrednich rozmów. Kwestie związane z ustaleniem wysokości alimentów można połączyć z ustępstwami dotyczącymi kontaktów z dzieckiem i opieki. Takie porozumienie jest następnie zatwierdzane przez sąd.
 2. Orzeczenie sądowe: Jeśli porozumienie nie jest możliwe, to Sąd na podstawie zgromadzonych dowodów, po przeprowadzeniu postępowania i w oparciu o wyżej wymienione kryteria ustali wysokość alimentów, kierując się zasadami logiki i doświadczenia życiowego – dlatego konieczne jest skrupulatne przedstawienie sytuacji i przekonujące zaprezentowanie swojego stanowiska.

Kwestie dowodowe

Sąd w trakcie postępowania będzie badał jakie są rzeczywiste koszty utrzymania dziecka, aby następnie proporcjonalnie obciążyć nimi oboje rodziców. Warto bowiem pamiętać, że zarówno matka jak i ojciec są zobowiązani przyczyniać się do zapewnienia dziecku bytu i celem zasądzonych alimentów nie będzie pokrycie tych kosztów w całości. W uzyskaniu odpowiedniej kwoty alimentów pomocne jest zgromadzenie rachunków i faktur wskazujących jakie wydatki są ponoszone na dziecko, dowodów zakupu leków, specjalistycznego sprzętu, opłat za szkołę, korepetycji czy biletów miesięcznych.

Ustalenie wysokości alimentów to złożony proces, który wymaga rozważenia wielu czynników. Ważne jest, aby w trakcie całego postępowania mieć na uwadze dobro dziecka. Dlatego też korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej może być kluczowe dla skutecznego i sprawiedliwego ustalenia alimentów. Jeśli chcesz uzyskać alimenty na dziecko, które pozwolą na zapewnienie mu godnych warunków życiowych – zapraszamy do kontaktu!

Rozwód z winy obydwu stron a alimenty

Rozwody w których orzeka się o winie zawsze niosą ze sobą dodatkowe komplikacje i konieczność przeprowadzenia złożonego postępowania dowodowego, a orzeczenie o winie obu stron ma szczególne znaczenie, zwłaszcza dla alimentów. Wychodząc naprzeciw częstym pytaniom ze strony naszych klientów o to, jak wyglądają alimenty przy rozwodzie z winy obu stron publikujemy wyjaśnienie najczęstszych wątpliwości.

Czym jest rozwód z winy obu stron ?

W przypadku rozwodu z winy obu stron, sąd stwierdza, że oboje małżonkowie przyczynili się do rozpadu pożycia małżeńskiego nie badając, w jakim stopniu winny jest mąż a w jakim żona. Jest to sytuacja różna zarówno od rozwodu z wyłączną winą jednej strony, jak i od rozwodu bez orzekania o winie. W pierwszym przypadku winę za rozpad małżeństwa ponosi tylko jedna osoba, co znacznie ułatwia kwestie dochodzenia alimentów. Natomiast rozwód bez orzekania o winie oznacza, że sąd nie wnika w przyczyny rozpadu, co jest możliwe na tylko zgodny wniosek stron.

Alimenty a wina w rozkładzie pożycia

Art. 60 k.r.i.o. reguluje kwestie alimentów na byłego małżonka po rozwodzie. W przypadku winy obustronnej sytuacja jest bardziej złożona niż w momencie, gdy to tylko jeden z małżonków ponosi winę wyłączną i zależy od konkretnej sytuacji życiowej i finansowej małżonków po rozwodzie. Rozwód z winy obu stron nie zamyka drogi do ubiegania się o alimenty żadnemu z byłych małżonków, jednak można się ich domagać tylko w sytuacji popadnięcia w niedostatek. Sąd będzie każdorazowo badał konkretne okoliczności danej sprawy i podejmował decyzję w oparciu o przedstawione przez stronę argumenty- jest to niezwykle precyzyjny proces wymagający przemyślanej strategii działania i skrupulatnego zebrania materiału, aby przekonać sąd co do zasadności swoich roszczeń.

Dowodzenie potrzeby alimentacyjnej

Niektóre okoliczności uzasadniają przyznanie alimentów nawet po rozwodzie z winy obu stron. Jeśli jedno z małżonków popadło w niedostatek może dochodzić alimentów od drugiego, nawet jeśli oboje zostali uznani winnymi rozkładu pożycia małżeńskiego. Ważne jest, aby w takich sytuacjach przedstawić sądowi jasne i konkretne dowody na potrzebę wsparcia finansowego i swojej sytuacji ekonomicznej , np. informacje o dochodach, wydatkach, stanie zdrowia i innych zobowiązaniach finansowych.

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego a ponowne małżeństwo

Obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka wygasa w przypadku zawarcia przez niego nowego małżeństwa. Oznacza, to, że jeśli były mąż / była żona ponownie wzięli ślub nie mogą już dochodzić alimentów od byłego małżonka – ciężar udzielenia tego wsparcia niejako ,,przechodzi” na nowego męża/ nową żonę. Natomiast jeśli to osoba zawierająca związek małżeński ponownie jest zobowiązana do płacenia alimentów na rzecz byłego małżonka, ślub nie zwalnia jej z tego obowiązku. Innymi sytuacjami, w których dalsza alimentacja nie jest uzasadniona, jest śmierć jednej ze stron, czy poprawa sytuacji finansowej małżonka na rzecz, którego ustalone zostały alimenty. Należy przy tym pamiętać, pamiętać, że aby zgodnie z prawem móc zaprzestać płacenia alimentów na rzecz byłego małżonka należy złożyć do sądu stosowny pozew.

W naszej kancelarii adwokackiej zajmujemy się różnymi sprawami rozwodowymi, w tym tymi złożonymi, gdzie obie strony ponoszą winę za rozkład pożycia. Rozumiemy, że każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia oraz dokładnej analizy faktów i dowodów, by najlepiej służyć interesom naszych klientów. Zapewniamy wsparcie prawne na każdym etapie procesu rozwodowego, dbając o to, aby nasi klienci otrzymali sprawiedliwe i adekwatne rozwiązania w zakresie alimentacji i innych aspektów powiązanych z rozwodem. Jeśli stoisz przed rozwodem, szczególnie w sytuacji winy obustronnej i potrzebujesz porady prawnej lub reprezentacji – jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Rozwód z obopólnej winy

Rozwód stanowi nie tylko formalne zakończenie małżeństwa, ale również rozpoczyna nowy rozdział w życiu byłych małżonków. W kontekście prawnym, szczególnie istotną rolę w postępowaniu rozwodowym odgrywa kwestia orzekania przez sąd o winie – może mieć ona poważne skutki zwłaszcza, gdy chodzi o kwestię alimentów. Nasza kancelaria spieszy z wyjaśnieniem najczęstszych wątpliwości, z którymi zgłaszają się do nas klienci.

Co to znaczy rozwód z obopólnej winy?

Rozwód z obopólnej winy, czyli rozwód z winy obojga małżonków następuje, gdy obie strony przyczyniły się do rozpadu małżeństwa. Sąd, badając przesłanki rozwodu (zgodnie z art. 56§1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stwierdza, że zarówno działania żony, jak i męża doprowadziły do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Przy takim orzeczeniu sąd nie rozpatruje kto w większym stopniu przyczynił się do rozpadu małżeństwa. Kluczowe jest, że obie strony mają swój udział w doprowadzeniu do takiej sytuacji.

Kiedy rozwód z obopólnej winy?

Udowodnienie wyłącznej winy jednego z małżonków może być skomplikowane i wymagać zgromadzenia obszernej dokumentacji oraz właściwego przesłuchania świadków -dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata. Do przekonania sądu, że tylko jedno z małżonków odpowiada za rozpad małżeństwa konieczne jest dokładne przygotowanie, opracowanie i przedstawienie materiału dowodowego. Niekiedy sąd nie jest przekonany co do tego, że drugi z małżonków w żadnym stopniu nie przyczynił się do rozkładu pożycia małżeńskiego i wtedy orzeka rozwód z winy obu stron, tak jak wspomniano wcześniej niezależnie od ,,proporcji winy”.

Rozwód z winy obu stron a alimenty

Orzeczenie o obopólnej winie ma wpływ na kwestię alimentów na rzecz byłego małżonka. Jeśli obie strony są uznane za winne, trudniej jest dochodzić alimentów niż w sytuacji, gdy to jeden z małżonków jest wyłącznie winny rozkładu pożycia. Nie jest to jednak wykluczone – w przypadku gdy była żona/ były mąż popadnie w niedostatek, może uzyskać na swoją rzecz alimenty, nawet jeśli także został uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Wartość mediacji i porady prawnej

Warto pamiętać, że współpraca i mediacje mogą być bardziej skuteczne niż konfrontacja w sądzie. Jeśli małżonkowie czują, że każde z nich ma swój udział w rozkładzie pożycia małżeńskiego, mogą zdecydować się zgodnie na rozwód bez orzekania o winie – wtedy sąd nie będzie badał przyczyn rozpadu małżeństwa, ani roli poszczególnych małżonków w doprowadzeniu do jego zakończenia. Pozwala to uniknąć eskalacji konfliktu i stosunkowo szybko zakończyć sprawę. Skonsultowanie się z doświadczonym prawnikiem pomoże zrozumieć wszystkie aspekty i możliwe skutki prawne takiego rozwodu.

Jeśli nadal masz wątpliwości co do rozwodu z obopólnej winy małżonków, lub zastanawiasz się co wybrać w sytuacji w jakiej się znajdujesz, nasza kancelaria oferuje wsparcie i poradę na każdym etapie procesu, pomagając klientom w znalezieniu najkorzystniejszego rozwiązania ich sytuacji.

1 2 3