Jak skutecznie wnioskować o podwyższenie alimentów?

Alimenty na dziecko najczęściej są ustalane w postępowaniu rozwodowym. W sytuacji, kiedy od rozwodu minęło już sporo czasu, kwota zasądzonych alimentów staje się nieproporcjonalna do wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Składa się na to wiele czynników – poza ogólnym wzrostem cen żywności i odzieży dochodzą również dodatkowe koszty związane z leczeniem i edukacją dziecka. Wówczas pojawia się pytanie w jaki sposób dochodzić zwiększenia kwoty alimentów na dziecko i jak najskuteczniej podejść do tematu.

W jaki sposób podwyższyć alimenty?

  • Ugoda – jeśli rodzice są w stanie się porozumieć, obniżenia alimentów można dokonać w drodze ugody zawartej przed mediatorem. Ugoda taka, po nadaniu jej klauzuli wykonalności przez Sąd będzie tytułem wykonawczym. Jest to znacznie tańsze i szybsze wyjście, dlatego warto rozważyć możliwość porozumienia w tym zakresie. Ugodą taką można objąć również modyfikacje co do kontaktów z dzieckiem.
  • Wyrok sądu – podwyższenie alimentów ( podobnie jak ich obniżenie) może być przedmiotem postępowania przed Sądem, który zbada, czy roszczenie takie jest zasadne. Konieczne będzie wówczas sporządzenie pozwu oraz spełnienie przesłanek wymaganych przez przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Co uzasadnia podwyższenie alimentów?

Podstawową przesłanką zmiany orzeczenia o wysokości alimentów jest zmiana okoliczności będących podstawą ich zasądzenia. Może być to przede wszystkim zmiana:

  • Usprawiedliwionych potrzeb dziecka – ogólny wzrost cen żywności i odzieży oraz nowe wydatki związane z utrzymaniem dziecka – jego leczeniem, edukacją i rozwojem, znacząco zwiększają koszty jego utrzymania. Rosnące usprawiedliwione potrzeby dziecka sprawiają, że dotychczasowa wysokość alimentów nie pozwala na ich pokrycie w takim stopniu, w jakim na to pozwalała w momencie orzekania przez sąd.
  • Możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica zobowiązanego płacenia alimentów– znalezienie nowej lepszej płatnej pracy, rosnące dochody przedsiębiorstwa rodzica zobowiązanego usprawiedliwiają twierdzenie, że powinien on przyczyniać się do utrzymania dziecka w większym stopniu. Przeciwdziała to sytuacji, w której rodzic zobowiązany do płacenia alimentów żyje na bardzo wysokim poziomie i stać go na dobra luksusowe, podczas gdy dziecko nie ma środków na uczęszczanie na zajęcia dodatkowe czy korepetycje.

Jak przygotować się do sprawy o podwyższenie alimentów?

W trakcie postępowania przez Sądem konieczne będzie udowodnienie, że okoliczności stojące u podstaw orzekania o wysokości alimentów uległy zmianie. Kluczowe jest dokładne przygotowanie materiałów, które przekonają Sąd o tym, że wzrosły koszty związane z utrzymaniem dziecka lub poprawie uległa sytuacja majątkowa rodzica zobowiązanego. Warto przygotować dokładną listę uzyskiwanych dochodów i ponoszonych na dziecko wydatków. Szerzej ten temat rozwinęliśmy tutaj: Przykładowe koszty utrzymania dziecka do alimentów.

Wskazanie jaka wysokość alimentów będzie sprawiedliwa i pozwoli na zapewnienie dziecku odpowiedniego poziomu życia bez nieproporcjonalnego obciążenia rodzica to złożony proces, wymagający nie tylko znajomości prawa, ale również praktyki i orzecznictwa sądów. Zwłaszcza, gdy od rozwodu minęło już sporo czasu i orzeczone alimenty nie odpowiadają obecnemu poziomowi cen i potrzebom dziecka warto udać się na poradę do adwokata, który wskaże jakie są możliwości działania i pomoże skutecznie wywalczyć jak najwyższą kwotę alimentów. Zapraszamy do kontaktu!

Dodaj komentarz

*