Rozwód i alimenty na drugiego z małżonków

Jednym z najczęstszych pytań pojawiających się w kontekście rozwodu jest obowiązek alimentacyjny wobec byłej żony/ byłego męża. Alimenty po rozwodzie mają na celu wsparcie byłego małżonka, gdy rozwiązanie małżeństwa wpłynie na jego sytuację majątkową w sposób negatywny. Reguły orzekania o alimentach na byłego małżonka są ujęte w art.60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który uzależnia możliwość ubiegania się o nie przede wszystkim od winy małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego oraz ich sytuacji majątkowej po rozwodzie.

Orzeczenie o winie w rozwodzie a alimenty

Zgodnie z art. 60 k.r.o. obowiązek alimentacyjny i jego zakres zależą od winy stron w rozpadzie małżeństwa. Po pierwsze alimentów nie może się domagać małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że jeśli sąd orzeknie rozwód z wyłącznej winy żony, nie może ona domagać się alimentów od byłego męża. Natomiast jeśli rozwód nastąpi z wyłącznej winy męża, żona może domagać się alimentów, jeśli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie się jej sytuacji materialnej. Sytuacja komplikuje się w momencie, gdy orzeczenie o rozwodzie nastąpiło z winy obu stron, wtedy domaganie się alimentów od byłego małżonka jest możliwe w momencie popadnięcia w niedostatek, a może się ich domagać każdy z małżonków.

Jakie alimenty na byłego małżonka

Była żona/ były mąż może domagać się alimentów w zakresie odpowiadającym jego/ jej usprawiedliwionym potrzebom, a jednocześnie proporcjonalnym do możliwości zarobkowych małżonka zobowiązanego do płacenia alimentów. Oznacza to, że sąd przy ustalaniu wysokości alimentów będzie brał pod uwagę okoliczności zarówno po stronie małżonka domagającego się alimentów ( np. jego zarobki, koszty jego utrzymania, stan zdrowia etc), jak i małżonka zobowiązanego, gdyż wysokość alimentów musi pozwalać mu na utrzymanie siebie oraz innych osób, wobec których ciąży na nim obowiązek alimentacyjny.

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka wygasa w sytuacjach takich jak: – Poprawa jego/ jej sytuacji materialnej – np. znalezienie dobrze płatnej pracy, otrzymanie spadku. Alimenty mają bowiem na celu pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb osoby uprawnionej – a nie jej wzbogacenie.

  • Zawarcie małżeństwa– powtórne zawarcie związku małżeńskiego przez osobę, która otrzymuje alimenty od byłego małżonka sprawia, że obowiązek alimentacyjny wygasa. Od tego momentu to nowy małżonek ,,przejmuje” ten ciężar. Jednak kiedy to osoba, która płaci alimenty na rzecz byłego małżonka zawiera nowy związek małżeński- obowiązek alimentacyjny trwa.
  • Upływ czasu – obowiązek płacenia alimentów może wygasnąć także po upływie 5 lat od orzeczenia rozwodu, jeżeli rozwód był orzeczony bez ustalania winy któregokolwiek z małżonków w rozpadzie związku.

– Śmierć jednej ze stron- zarówno prawo do alimentów, jak i obowiązek alimentacyjny nie wchodzą do spadku po zobowiązanym do opłacania tego rodzaju świadczeń. Potwierdził to m.in. Sąd Najwyższy w postanowieniu z 14 listopada 2000 r. w sprawie o sygn. akt I CZ 65/00

Dowody

Przy rozwodzie i ustalaniu alimentów na rzecz byłego małżonka istotna jest nie tylko właściwa interpretacja przepisów prawa rodzinnego, ale przede wszystkim właściwe zaprezentowanie dowodów i przekonanie sądu co do zasadności lub braku zasadności przyznania byłemu małżonkowi alimentów. Dodatkowo wysokość alimentów zależy od wielu czynników i może ulec zmianie w razie zmiany sytuacji życiowej. Czyni to postępowanie dowodowe tym bardziej skomplikowanym. W celu uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej i właściwej oceny sytuacji warto zwrócić się do doświadczonego adwokata.

Nasza kancelaria posiada ogromne doświadczenie w sprawach o alimenty na rzecz byłego małżonka. Walka o przyznanie lub uniknięcie alimentów zaczyna się często już na początku postępowania rozwodowego. Specjalizujemy się zarówno w uzyskaniu alimentów pozwalających na godne życie, jak i bronimy przed nieuzasadnionymi roszczeniami ze strony byłej żony/ byłego męża. Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie o alimenty na byłą żonę / byłego męża – skontaktuj się z nami!

1 Comment

Dodaj komentarz

*